Wat is een familiearchief? Een definitie uit 1898 is nog steeds een juiste.

Een familiearchief is een conglomeraat van papieren en stukken, welke de verschillende leden van een geslacht als private personen of in verschillende functies, soms zelfs als verzamelaars van curiosa, in handen hebben gekregen en bewaard. De stukken van een familiearchief vormen geen geheel, zij zijn meermalen op de meest zonderlinge wijze bijeengekomen en missen het organisch verband van een archief. 

Ontstaan van familiearchief Doeleman

Enkele familieleden hebben zich ingespannen om de familiegeschiedenis uit te zoeken. De start van een genealogisch onderzoek is vaak de geboorte van een familiearchief. Een korte beschrijving van de ontstaansgeschiedenis vindt u hieronder.

Geschiedenis

Herman F. Doeleman (1874-1944) is de grondlegger van de genealogische verzameling Doeleman. Vanuit Amerika, waar hij woonde, correspondeerde hij vanaf 1907 met zijn vader, Adriaan Doeleman (1848-1918), en later met zijn neef Frits Doeleman over de stambomen van de familie Doeleman en de verwante families Goemans en Was. Van de familie Was waren al stamreeksen bekend. Op 6 maart 1807 heeft Johannes Was (1753-1815) zijn familie beschreven met het doel aanspraak te kunnen maken op een deel van de nalatenschap van Salomon Duplessis (1705-1785), een man die zijn vermogen 'verdiend' had in Suriname. Zijn dochter, Susanna Duplessis (1739-1795), de beruchte slavenmeesteres, gehuwd zonder kinderen, was eveneens zeer vermogend. )
Frits Doeleman (1910-1982) had eveneens belangstelling voor de familiegeschiedenis en deed verder onderzoek. Hij breidde de verzameling uit met gegevens over de familie Gutteling, Dominicus, van Seters en Giesberger.

Zowel Herman als Frits deden hun onderzoekingen ad hoc. Van een systematische aanpak was weinig sprake. Zij hadden er aardigheid in om de stamboom in tabelvorm op grote vellen papier te zetten. Herman had als architect de mogelijkheid om zijn werk te vermenigvuldigen middels zogenaamde 'blauwdrukken'. Deze zond hij aan familieleden met het verzoek hem aanvullingen te zenden.

In 1957, ik was toen 13 jaar, werd ik voor het eerst geconfronteerd met de stamboom Doeleman. Mijn zusje Hansje had bij een bezoek aan Frits Doeleman een afschrift van de stamboom gekregen en kwam daarmee thuis. Mijn belangstelling werd gewekt en ik begon direct met het schrijven van brieven naar naamdragers Doeleman, die ik in de telefoonboeken vond.

Wat later sloot ik mij aan bij het Centraal Bureau voor Genealogie en de Nederlandse Genealogische Vereniging. Op systematische wijze begon ik met het completeren van de stamboom, volgens de gebruikelijke normen.

Naast het verzamelen van gegevens werden ook stoffelijke zaken verzameld, die betrekking hebben op de familie. Familieleden begonnen mij brieven, foto's en andere persoonlijke papieren toe te vertrouwen.

In 1977 heb ik de Stichting Familiearchief Doeleman in het leven geroepen met het doel de verzameling veilig te stellen. Overdracht van familiepapieren en portretten zou naar verwachting makkelijker gebeuren aan een stichting dan aan een particulier.

In de loop der jaren is de verzameling flink uitgebreid. In 2014 zijn er ongeveer 200 archiefdozen met een planklengte van circa 45 meter.

Hugo Doeleman, familiearchivaris.

Privacy

Niet iedereen stelt er prijs op om met zijn of haar persoonlijke gegevens op een website vermeld te worden. Dit wordt natuurlijk gerespecteerd. Wanneer iemand meent dat zijn of haar gegevens geheel of gedeeltelijk verwijderd dienen te worden, dan is een berichtje aan het familiearchief voldoende. Stuur dan een bericht via het contactformulier.

Bronvermelding

Omdat deze website geen wetenschappelijke publicatie is en om het overzichtelijk te houden, is bronvermelding achterwege gelaten. De familiearchivaris kan voor belangstellenden wel nagaan aan welke bronnen de geplaatste gegevens zijn ontleend.

Inventaris

Er zijn inventarislijsten. De openbare lijsten kunt u vinden onder het kopje "Inventaris".  Informaties kunnen ingewonnen worden bij de familiearchivaris. Ook wanneer u in het namenregister iemand treft, waarover u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met de archivaris.

Verbeteringen & aanvullingen

Uw bericht met aanvullingen of verbeteringen wordt op hoge prijs gesteld. Belangrijk is om ook te melden waar interessante familiedocumenten of fotomateriaal aanwezig is.

Stichting

De stichting werd opgericht op 23 januari 1978 door Hugo Doeleman (1943) met het doel de genealogie van het geslacht Doeleman samen te stellen en het beheren van familiebescheiden en goederen in de meest ruime zin. (statuten).
In de jaren nadien zijn behoorlijk wat documenten en goederen aan de stichting geschonken, welke bewaard worden in het archief. Dit archief is sinds 1-1-2011 gevestigd te, Dwarsweg 19, 7106CE Winterswijk-Ratum (schenkingsformulier)

Bestuurders van de stichting zijn:

Hugo Doeleman, (1943) te Winterswijk, voorzitter en beheerder
Hugo Jan Doeleman, (1974) te Oegstgeest, penningmeester
Thijmen Hugo Doeleman (2003), secretaris

Johanna C. W. Doeleman, (1942) te Utrecht

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41113211.